Arduinna     Agenda Social     OrgLink  
  Inicio   Proyectos   Comisiones   Agenda   Contacto   Listas   Ofertas y Demandas   Servicios   Quiénes Somos   Socios   Noticias   Sponsors   Material
                                                                          

Usuarios Registrados

Usuario
Contraseña

Cómo hacerse socio/a

 
 Nombre (*)  
 Apellido I (*)
 Apellido II (*)
 DNI (*)     Sexo (*) 
 Fecha de Nac. (*)
 (dd/mm/aaaa)
 Dirección (*)
 C.P. (*)
 Pa�s
 Provincia (*)
 Ciudad (*)
 Teléfono
 Móvil
 Fax
 E-Mail (*)  
 Contraseña (*)  
  Confirmar Contraseña (*)
 
Cuota ? (*)
Periodicidad (*)
Forma de Pago (*)
Cuenta Corriente   /   /   / 
 
 Profesión  (*)
 Estudios  
 Asociaciones
 
Código de Verificación
Ingrese el código de verificación

Términos y Condiciones

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva la Junta tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de "la Junta Directiva" o dels mandataris/àries de l'associació

7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició

10. Formar part dels grups de treball

11. Posseir un exemplar dels estatuts

12. Consultar els llibres de l'associació

13. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries

14. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

 
(*) Los campos marcados son de relleno obligatorio.